? دسته‌بندی توسعه درون زا | Infill Development - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

توسعه درون زا • بررسی ظرفیت توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری،  ناحیه 3 منطقه 2 شهر یزد
 • دریافت | Download
 • سنجش تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست های توسعه از درون شهری
 • دریافت | Download
 • بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار
 • بررسی توسعه از درون شهر بروجرد
 • بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی
 • تراکم ساختمانی و توسعه درون زا
 • تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا  با استفاده ترکیبی از  AHP  و  GIS
 • توسعه درون زای بافت کهن با رویکرد هویتمندی اجتماعی
 • توسعه شهری پایدار و اقتصاد مقاومتی رهیافتی برای توسعه درون زا
 • شاخص های اندازه گیری توسعه درونی شهرها
 • کاربرد مفاهیم توسعه درون زا در مدیریت توسعه شهری
 • هرم بازآفرینی و مشارکت مردم،معیار ارزیابی برنامه های توسعه دورن زای شهری
 • دریافت | Download