? دسته‌بندی آرام سازی ترافیک و طراحی خیابان های محلی - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

آرام سازی ترافیک


 • Traffic Calming Program Handbook - City of San Diego
 • Traffic Calming Benefits Costs and Equity Impacts
 • Street Design and Street Use Comparing Traffic Calmed and Home Zone Streets
 • آرام سازی ترافیک راهکاری موثر در پایداری محلات مسکونی
 • آرام سازی ترافیک محلات مسکونی
 • ارائه الگویی جهت انجام اقدامات آرام سازی ترافیک کشور با استفاده از تجربیات سایر کشورها
 • ارائه متدولوژی مدیریت و به کار گیری روش های آرامسازی در معابر شهری
 • الگوهای گوناگون آرام سازی ترافیک در محله های شهری
 • بررسی اثرات اقدامات آرام سازی ترافیکی بر بهبود سطح ایمنی محل
 • بررسی نقش آرامسازی ترافیک بر افزایش حضورپذیری و پایداری اجتماعی محلات مسکونی
 • روش های نوین ارام سازی ترافیک
 • کاربرد ازمون های اماری -ارام سازی ترافیک
 • کاهش آسیب پذیری شهری با تاکید بر آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی
 • مجموعه دستور العمل های ارام سازی ترافیک
 • معابر شهری-آرام سازی ترافیک
 • نگاه کلی به ارام سازی ترافیک
مجموعه مقالات و هندبوک در زمینه آرام سازی ترافیک و طراحی خیابان های محلی
 • با سپاس از پریسا وظیفه دان (کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)