? دسته‌بندی توسعه برمبنای حمل و نقل همگانی | TOD - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

TOD، توسعه برمبنای حمل و نقل( همگانی)- 2


مأخذ تصویر: slideshare.net
 • جایگاه حکمروایی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران (5)
 • دریافت | Download
 • کاربرد رویکرد توسعه حمل و نقل محور در برنامه ریزی کاربری زمین های شهری نمونه ایستگاه مترو صادقیه- دکتر مجتبی رفیعیان (12)
 • دریافت | Download
 • تأثیر شبکه های دسترسی بر توسعه شهری با تأکید بر شبکه قطار شهری
 • دریافت | Download
 • ارائه یک روش علمی به منظور تعیین اولویت احداث و توسعه مجتمع های ایستگاهی در اطراف ایستگاه های مترو با هدف توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی (TOD)
 • دریافت | Download
 • جایگاه حکمروایی خوب دربرنامه شهری نمونه موردی متروی شیراز
 • دریافت | Download
 • دوچرخه و نقش آن در حمل ونقل پایدار شهری نمونه موردی شهر بناب
 • دریافت | Download

TOD، توسعه برمبنای حمل و نقل( همگانی)


مأخذ تصویر: https://planningtank.com/urbanisation/transit-oriented-development

دریافت موارد زیر  |   Download
 • با سپاس از راحله باجلال دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
 • اثرات سیاست های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی مطالعه ی موردی شهر تهران
 • ارائه مدلی پیشبینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو
 • الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل ونقل شهری با استفاده از مد لهای سیستم پویایی
 • بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن
 • بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی
 • بررسی طراحی ساختار شهری بر اساس خطوط حمل و نقل سریع در ایستگاه متروی گلشهر کرج
 • تعیین تناسب بهینة استفاده از انواع شیوه های حمل و نقل با هدف کاهش جای پای اکولوژیک در شهر تهران
 • تعیین مولفه های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران
 • توسعه هدفمند ایستگاه های مترو، از قطب بندی فضایی تا یکپارچگی شهری در تهران مورد ایستگاه های شریعتی و شهدا
 • رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری
 • سنجش عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از سکونت در محلات بلافصل در ایستگاه های مترو تهران
 • ضرورت طراحی در ارتباط بافضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران
 • طراحی مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوس رانی شهری اردبیل و حومه
 • مدل مکانیابی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS