? دسته‌بندی گروه های ویژه اجتماعی زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و جانبازان - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

گروه های ویژه اجتماعی زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و جانبازان

سالمندان، معلولان و جانبازان:

  • مقایسه مبلمان شهری برای معلولین داخل و خارج کشور
  • مناسب سازی تجهیزات شهری برای معلولین و جانبازان
  • مناسب سازی شبکه معابر محیط شهری برای معلولین و جانبازان

زنان:

دریافت   |   Download

  • مجموعه گزارش های ره شهر: 029 مطالعه وضعیت اقتصادی-اجتماعی زنان سرپرست خانوار
  • مجموعه گزارش های ره شهر: 103 وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مناطق ۲۲گانه شهر تهران
  • بررسی حضورپذیری زنان در فضای شهری

کودکان: